คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

" มุ่งพัฒนาท้องถิ่น ด้วยวิทยาศาสตร์ สู่ความยั่งยืน "
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2022 เข้าสู่เว็บไซต์ รับสมัคร นักศึกษา หลักสูตร รำไพพรรณี