ภาควิชาต่าง ๆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาควิชาคณิตศาสตร์
ภาควิชาสถิติ
ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000


สายตรงคณบดี : 039-319111 ต่อ 10799
เบอร์ภายใน : 039-471060 ต่อ 10790, 10700, 10701
เบอร์แฟกซ์ : 039-471060
science@rbru.ac.th
www.science.rbru.ac.th
Facebook Fanpage.