ข่าวทั่วไป

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี แจกทุนการศึกษาจากสมาคนชาวจันทบุรี
อ่านเพิ่มเติม
วารสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปี่ที่1 ฉบับที่1 ปี2562
อ่านเพิ่มเติม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 2562
อ่านเพิ่มเติม
พัฒนาศักยภาพการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นภาษาอังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม
โครงการบริการวิชาการ ยุทธศาสตร์พัฒนาครู
อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญผู้สนใจ...เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่1
อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญผู้สนใจ...เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่1
อ่านเพิ่มเติม
17 เมษายน 2562 เวลา13.30น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
อ่านเพิ่มเติม
รศ.สุนี ศักดาเดช ได้รับรางวัล ครูดีศรีจันทบูร ประจำปี พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
039-471060
science@rbru.ac.th
www.science.rbru.ac.th
Facebook.