งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

"เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG"

18-20 สิงหาคม 2565 | ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Last Updated : 18 August 2022

กิจกรรม

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี 2565

...
กิจกรรมที่ 1

"การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์"


...
กิจกรรมที่ 2

"การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"


...
กิจกรรมที่ 3

"การประกวดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์"


...
กิจกรรมที่ 4

"การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ"


...
กิจกรรมที่ 5

"กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์"


...
กิจกรรมที่ 6

"กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติป่าปกปักทรัพยากร"
(รอบเช้า)


...
กิจกรรมที่ 6

"กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติป่าปกปักทรัพยากร"
(รอบบ่าย)


แผนผังการจัดงาน

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี 2565

สถานที่จัดกิจกรรม


กำหนดการ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี 2565

วันจัดงาน เวลา กิจกรรม ผู้เข้าร่วม สถานที่
18 ส.ค. 2565 08.00-08.30 น. ลงทะเบียนพานพุ่มดอกไม้สด หน่วยงานต่าง ๆ หอประชุมสิริรำไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
08.30-09.00 น. - พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช
- พิธีกล่าวสดุดี
ประธานในพิธี
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
วันจัดงาน เวลา กิจกรรม ผู้เข้าร่วม สถานที่
18 ส.ค. 2565 09.00-12.00 น. การประกวดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาตอนปลาย อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ห้องประชุมปะการัง
มัธยมศึกษาตอนต้น อาคารวิทยาศาสตร์ อาคาร 40 (ห้อง 40203)
มัธยมศึกษาตอนปลาย อาคารวิทยาศาสตร์ อาคาร 40 (ห้อง 40301)
19 ส.ค. 2565 08.00-12.00 น. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น อาคารวิทยาศาสตร์ อาคาร 40 (ห้อง 40205)
มัธยมศึกษาตอนปลาย อาคารวิทยาศาสตร์ อาคาร 40 (ห้อง 40206)
09.00-15.00 น. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประถมศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ห้องประชุมวิษณุกรรมประสิทธิ์
อาคาร38 ชั้น 2
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
20 ส.ค. 2565 08.00-16.00 น. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โรงยิมปิด
วันจัดงาน เวลา กิจกรรม ผู้เข้าร่วม สถานที่
19 ส.ค.2565 09.00 -16.00 น. บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย
ปีที่ 5 ครั้งที่ 1 “รหัสลับแห่งชีวิต”
- อาคารวิทยาศาสตร์ อาคาร 40
(ห้อง 40301, 40303 และ 40505)
วันจัดงาน เวลา กิจกรรม ผู้เข้าร่วม สถานที่
19 ส.ค.2565 09.00 -16.00 น. ค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ - โรงยิมเปิด
09.00 -16.00 น. ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติป่าปกปักทรัพยากร - อาคารวิทยาศาสตร์ อาคาร 40
(ห้อง 40203) และป่าปกปักทรัพยากร
20 ส.ค.2565 09.00 -16.00 น. ค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ - โรงยิมเปิด

โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี 2565

ระดับชั้น โรงเรียน ชื่อโครงงาน
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" Grab Planter
โรงเรียนตราษตระการคุณ สารเคลือบไม้ลดการเผาไหม้
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เครื่องฟอกอากาศจากแผ่นกรองธรรมชาติ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราของฟิล์มไคโตซานจากเปลือกกั้งผสมสารสกัดจากใบโกงกางและผักบุ้งทะเล
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดกระชับ ( Xanthium strumarium L.) โดยทำลายการพักตัวด้วยอุณหภูมิน้ำ แอลกอฮอล์ ดินนา และกรดไนตริก
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เครื่องบีบขวด สะสมแต้ม
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร การวิจัยการแพร่ของโปรตีนในผลไม้ เพื่อทำผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งเสริมโปรตีน
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ผลของ Mordant ต่อการติดสีย้อมกกสำหรับทอเสื่อจากพืชในท้องถิ่น
ระดับชั้น โรงเรียน
ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านเขาหอม
โรงเรียนบ้านโคกวัด
โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน(สุวรรณวานิชไชยราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
โรงเรียนบ้านเนินมะหาด
โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง
โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดตะเคียนทอง(เพชโรปถัมภ์)
โรงเรียนวัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์)
โรงเรียนวัดตะเคียนทอง(เพชโรปถัมภ์)
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
โรงเรียนวัดท่าเรือ
โรงเรียนวัดท่าเรือ
โรงเรียนศรีหฤทัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
โรงเรียนอนุบาลตราด
โรงเรียนวัดวัง (กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
โรงเรียนตราษตระการคุณ
โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒
โรงเรียนบ้านโคกวัด
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
โรงเรียนยอแซฟวิทยา
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์49จังหวัดตราด
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๒
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
โรงเรียนวัดป่าประดู่
โรงเรียนศรียานุสรณ์
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
โรงเรียนวัดท่าเรือ
โรงเรียนวัดวัง (กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)
โรงเรียนศรีหฤทัย
โรงเรียนสฤษดิเดช
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
โรงเรียนตราษตระการคุณ
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์49จังหวัดตราด
โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม
โรงเรียนสระแก้ว
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
โรงเรียนวัดป่าประดู่
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์"
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ระดับชั้น โรงเรียน
ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดท่าเรือ
โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
โรงเรียนบ้านโป่งวัว
โรงเรียนหนองมะค่า
โรงเรียนศรีหฤทัย
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
โรงเรียนตราษตระการคุณ
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
โรงเรียนยอแซฟวิทยา
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
โรงเรียนเเก่งหางเเมวพิทยาคาร
โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
โรงเรียนศรีหฤทัย
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๒
โรงเรียนศรียานุสรณ์
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
โรงเรียนระยองวิทยาคม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
โรงเรียนตราษตระการคุณ
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์"
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๒
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
โรงเรียนศรียานุสรณ์
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียน
โรงเรียนยอแซฟวิทยา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร
โรงเรียนวัดน้ำรัก(ประชาน้ำรัก)
โรงเรียนบ้านโป่งวัว
โรงเรียนศรีหฤทัย
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๒
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
หนองมะค่า
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
โรงเรียนบ้านโคกวัด
โรงเรียนวัดวัง (กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)
โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม
โรงเรียนตราษตระการคุณ
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ
โรงเรียนวัดท่าเรือ
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
โรงเรียนมาบตาพุด​พัน​พิทยาคาร​
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
รอบที่เข้าร่วม โรงเรียน
(รอบเช้า) โรงเรียนเเก่งหางเเมวพิทยาคาร
โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์"
โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
โรงเรียนตังเอ็ง
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
โรงเรียนบ้ายห้วยทับมอญ
โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง
โรงเรียนบ้านหัวยทับมอญ
(รอบเช้า) โรงเรียนบ้านซับตารี
โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน(สุวรรณวานิชไชยราษฎร์บำรุง)

ผลการแข่งขัน

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี 2565
Copyright © Science Week 2022 | Rambhai Barni Rajabhat University