วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

ศึกษาเกี่ยวกับสสาร ความสามารถของสสาร การแปรรูปของสสาร ปฏิสัมพันธ์ของสสารกับพลังงานและสสารด้วยกัน

แนวทางการประกอบอาชีพ : เป็นนักวิทยาศาสตร์ (นักเคมี) นักวิจัย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีในบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่แนะนําเครื่องมือและสารเคมีด้านต่างๆ

 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ศึกษาทางด้านโภชนาการ ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร ความรู้เรื่องผ้า หลักการตัดเย็บเสื้อผ้า ศิลปะประดิษฐ์ ฯลฯ

แนวทางการประกอบอาชีพ : ทำงานในสถานประกอบการด้านคหกรรมศาสตร เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงงานอุตสาหกรรมและอาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว

 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ศึกษาเกี่ยวกับความคิด เหตุผล และธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส รวมถึงชีววิทยาของระบบภูมิคุ้มกัน ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ในด้านต่างๆ เช่น อาหาร อุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการประกอบอาชีพ : เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม การแพทย์ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีชีวภาพ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักวิจัยหรือนักวิชาการในสถานประกอบการต่างๆ ตัวแทนจําหน่ายวัสดุ สารเคมี และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ หรือผู้ประกอบการอิสระทางด้านจุลชีววิทยา

 

สาขาวิชาชีววิทยา

ศึกษาเกี่ยวกับความคิด เหตุผล และธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทางวิทยาศาสตร์ (เน้นพืชและสัตว์) ให้ได้เป็นความรู้ ทฤษฎี และกฎต่างๆ เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต แยกออกเป็นสาขาวิชาต่างๆ ที่จําเป็นเพื่อการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศน์ได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการประกอบอาชีพ : เป็นนักวิทยาศาสตร์ (นักชีววิทยา) นักวิจัย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการฝ่ายผลิตอาหาร

และเจ้าหน้าที่โดยใช้วิธีการ

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม

ศึกษาเกี่ยวกับนิเวศวิทยา สารพิษ และผลกระทบ แก่สิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ 

แนวทางการประกอบอาชีพ : สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น การทํางานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม การทํางานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน การจัดการด้านสุขาภิบาลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น การบําบัดน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย

 

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สถิติด้านต่างๆ การสํารวจ การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย การควบคุมคุณภาพ และคอมพิวเตอร์ด้านสถิติ

แนวทางการประกอบอาชีพ : เป็นบุคลากรด้านการสํารวจ การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัย