ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจำคณะชุดปัจจุบัน
 ผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์แบะเทคโนโลยี  
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ  เนืองนันท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิเรข   ปราชญากุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ  ทัศนา   รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการนักศึกษา

 คณะกรรมการบริหารคณะ  2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ  เนืองนันท์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิเรข   ปราชญากุล

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร  จันทมาลี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ  ทัศนา

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.ณมนรัก คำฉัตร  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์ ดร.วัชรี  วรัจฉริยกุล             

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ลลิดา เจริญวิเศษ                

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ไพรวรรณ  วงษ์สาสิลไชย 

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

รองศาสตราจารย์สุนี ศักดาเดช  

หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์

อาจารย์วิญญู   ภักดี                  

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพบุญมี

หัวหน้าภาควิชาเคมี 

อาจารย์สมยศ ศรีคงรักษ์  

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์อรรถกร คำฉัตร    

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อาจารย์ภัทร ศรีสรวล     

หัวหน้าภาควิชาสถิติ

อาจารย์ ดร.มธุรา อุณหศิริกุล

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

อาจารย์ ดร.สรศักดิ์   นาคเอี่ยม  

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ หงส์เกียรติขจร

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม เครือวัลย์

ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ เนืองนันท์   

ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

อาจารย์ ดร.พีรเชษฐ์ บุญพัชรเจริญ  

ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ โพธิพัฒน์          

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร มูลรังษี

 ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี

นางอลิศรา  ภิรมย์รื่น           

รักษาการหัวหน้างานการเงินและพัสดุ

นางสาลัดดา คีรีเขตร์

รักษาการหัวหน้างานเลขานุการและการประชุม

นางสุขวัชรีพร ฮังกาสี

รักษาการหัวหน้างานนโยบายและแผน