ประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

ครงการทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 •   โครงการปีใหม่ 2561

 •   โครงการรดน้้ำดำหัว 2561

 •   โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 2561

 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 

•  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560    

•  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2555                     

 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556

รายงานการประเมินตนเอง

•  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                    

•  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556

•  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559

แผนปฏิบัติราชการ

•  แผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2554                            

•  แผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2555

•  แผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2556

•  แผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2560

แผนกลยุทธ์ 

•  แผนกลยุทธ์ 4 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2554 - 2557                   

•  แผนกลยุทธ์ 4 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2555 - 2558

•  แผนกลยุทธ์ 4 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2556 - 2559

•  แผนกลยุทธ์ 5 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง)

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

•  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2554 - 2557        

•  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2555 - 2558

•  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2556 - 2559

•  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2560 - 2564

แผนบริหารกลยุทธ์ทางการเงิน 

• แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2560)                

แผนบริการวิชาการทางสังคม

• แผนบริการวิชาการทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2560                                                   

แผนบริการวิชาการทางสังคม

• แผนกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560                                                              

 

สารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

•  ปรัชญา ปณิธาน

-  ประวัติความเป็นมา
-  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
-  โครงสร้างการบริหารงาน
-  คณะกรรมการบริหาร 

   
•  การผลิตบัณฑิต

-  ระบบบริการการศึกษา
-  ATutor บทเรียนออนไลน์
 
-  สืบค้นหนังสือ VTLS
-  ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
-  
ะบบนำส่งข้อมูล
-  วีดีโอการเรียนการสอนออนไลน์ 
-  ศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร

   
•  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

-  ข้อมูลกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา
-  ภาพกิจกรรม
-  ระบบลงทะเบียนศิษย์เก่า 
-  เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา

   
•  การวิจัย

-  ข้อมูลการวิจัย 
-  เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
-  ศูนย์ข้อมูลการตัดสินใจของผู้บริหาร

   
•  การบริหารทางวิชาการแก่สังคม

-  โครงการบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ 

   
•  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

-  ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
-  
วังสวนบ้านแก้วเสมือนจริง
-  ภาพกิจกรรม 

   
•  การบริหารและการจัดการ

-  ระบบบริหาร (MIS)
-  ศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
-  เว็บไซต์กองนโยบายและแผน

   
•  การเงินและงบประมาณ

-  ระบบบริหาร (MIS)
-  ศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
-  
เว็บไซต์กองนโยบายและแผน
 
-  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (E-doc) 

   
•  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

-  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
-  ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
-  ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
-  ระบบ CHE QA