ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

•  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2555

•  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556

รายงานการประเมินตนเอง

•  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                               

•  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556

แผนปฏิบัติราชการ

•  แผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2554       

•  แผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2555

•  แผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2556

แผนกลยุทธ์ 4 ปี

•  แผนกลยุทธ์ 4 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2554 - 2557

•  แผนกลยุทธ์ 4 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2555 - 2558

•  แผนกลยุทธ์ 4 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2556 - 2559

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

•  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2554 - 2557

•  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2555 - 2558

•  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2556 - 2559

สารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

•  ปรัชญา ปณิธาน

-  ประวัติความเป็นมา
-  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
-  โครงสร้างการบริหารงาน
-  คณะกรรมการบริหาร 

   
•  การผลิตบัณฑิต

-  ระบบบริการการศึกษา
-  ATutor บทเรียนออนไลน์
 
-  สืบค้นหนังสือ VTLS
-  ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
-  
ะบบนำส่งข้อมูล
-  วีดีโอการเรียนการสอนออนไลน์ 
-  ศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร

   
•  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

-  ข้อมูลกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา
-  ภาพกิจกรรม
-  ระบบลงทะเบียนศิษย์เก่า 
-  เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา

   
•  การวิจัย

-  ข้อมูลการวิจัย 
-  เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
-  ศูนย์ข้อมูลการตัดสินใจของผู้บริหาร

   
•  การบริหารทางวิชาการแก่สังคม

-  โครงการบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ 

   
•  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

-  ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
-  
วังสวนบ้านแก้วเสมือนจริง
-  ภาพกิจกรรม 

   
•  การบริหารและการจัดการ

-  ระบบบริหาร (MIS)
-  ศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
-  เว็บไซต์กองนโยบายและแผน

   
•  การเงินและงบประมาณ

-  ระบบบริหาร (MIS)
-  ศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
-  
เว็บไซต์กองนโยบายและแผน
 
-  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (E-doc) 

   
•  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

-  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
-  ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
-  ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
-  ระบบ CHE QA 

แนวปฏิบัติที่ดี

•   แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง  กลยุทธ์การวิจัยให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ

•   แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง  การจัดทำมคอ.3 ให้สอดคล้องกับ มคอ 2                 

•   แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง  การวัดผลและประเมินผล

•   แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง  การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

คู่มือจรรยาบรรณคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

•  คู่มือจรรยาบรรณคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2556