ipst2018

เอกสารประกอบการอบรม ppt  ของ สสวท  การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน            เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐาน  
 

    เคมี    ชีววิทยา     ฟิสิกส์   โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ