แบบฟอร์มต่างๆ

รายการแบบฟอร์ม  PDF   Word 
• ใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอดบุตร -
• ใบลาพักผ่อนประจำปี  -

• ใบยกเลิกวันลา

-

แบบขอนุญาตไปต่างประเทศ

     - 
ใบขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน)
   ***จันทร์ - ศุกร์
-
• ใบขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน)
   ***เสาร์ - อาทิตย์ 
-
• แบบประวัติทะเบียนรถยนต์ ผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัย  -
 ใบขอทำบัตรยานพาหนะ ผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัย
-

• แบบสรุปและอนุมัติผลการเรียน

• แบบฟอร์มส่งผลการเรียน

• คำร้องเปลี่ยนแปลงผู้สอน

-

• คำร้องเปลี่ยนแปลงตารางสอน

-

• คำร้องขอสอบนอกตาราง
   ***ฉบับแก้ไข 

• แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย + แบบประเมิน พนข.
   ***ฉบับแก้ไข 

-
• แบบฟอร์มพานักศึกษาออกนอกสถานศึกษา
   ***ฉบับแก้ไข
    - 

• แบบฟอร์มใบเสนอซ่อมครุภัณฑ์

• ใบสำคัญรับเงิน

 
• แบบฟอร์มขอใช้ทรัพยากรร่วมกัน
   ***ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์/ห้องประชุม 
-
• ใบแจ้งซ่อม/ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งอุปกรณ์ -
• แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
   ***ฟอร์มว่าง
-
แบบฟอร์ม มคอ.2 -
แบบฟอร์ม มคอ.3 -
แบบฟอร์ม มคอ.4 -
แบบฟอร์ม มคอ.5 -
แบบฟอร์ม มคอ.6 -
แบบฟอร์ม มคอ.7 -

 

. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าโฮมรูม                   -