แบบฟอร์มต่างๆ

รายการแบบฟอร์ม

 PDF   Word 
• ใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอดบุตร -
 
• ใบลาพักผ่อนประจำปี  -
 

• ใบยกเลิกวันลา

-
 
ใบขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน) ***จันทร์ - ศุกร์ -
 
• ใบขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน) ***เสาร์ - อาทิตย์  -
 
• แบบประวัติทะเบียนรถยนต์ ผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัย  -
 
• ใบขอทำบัตรยานพาหนะ ผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัย -
 

• แบบสรุปและอนุมัติผลการเรียน

-

 

• แบบฟอร์มส่งผลการเรียน

-

 

• คำร้องเปลี่ยนแปลงผู้สอน

-
 

• คำร้องเปลี่ยนแปลงตารางสอน

-
 

• คำร้องขอสอบนอกตาราง

 
• แบบฟอร์มพานักศึกษาออกนอกสถานศึกษา
    - 
 

• แบบฟอร์มใบเสนอซ่อมครุภัณฑ์

 

• ใบสำคัญรับเงิน

 -
 
• แบบฟอร์มขอใช้ทรัพยากรร่วมกัน ***ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์/ห้องประชุม  -
 
• ใบแจ้งซ่อม/ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งอุปกรณ์ -
 
• แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ***ฟอร์มว่าง -
 
• แบบฟอร์มขอที่พักของทางราชการ -
 
• แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าโฮมรูม    -  
 

• คำร้องขอสอบย้อนหลัง

-