โครงการฟื้นฟูปะการังได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร DSD

โครงการฟื้นฟูปะการังและสร้างแหล่งเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Thailand "s Sustaninable Devevopment Sourcebook