ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

              นับจาก พ.ศ. 2515 จนถึง พ.ศ. 2558 รวมเวลา 43 ปี ที่มหาวิทยาลัยได้เริ่มก่อตั้งจาก วิทยาลัยครูจันทบุรีมาเป็นวิทยาลัยรำไพพรรณี ในปี พ.ศ.2528 ในปี พ.ศ.2538 ได้รับสถาปนาเป็นสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีประวัติความเป็นมาโดยลำดับดังนี้    

               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เดิมมีชื่อว่า หมวดวิชาวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นหน่วยงานของวิทยาลัยครูจันทบุรี ถือกำเนิดจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยครูจันทบุรี  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2515  มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ให้นักศึกษาครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. ชั้นสูง) โดยได้เริ่มภารกิจครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2515

               ปี พ.ศ. 2518 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 กำหนดหน้าที่ของวิทยาลัยครู 5 ประการ คือ ผลิตครูระดับปริญญาตรี ค้นคว้าศึกษาวิจัย ฝึกอบรมบุคลากรการศึกษาประจำการทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและให้บริการแก่ชุมชน 

    หมวดวิชาวิทยาศาสตร์จึงเปลี่ยนเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจ ในการผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์ระดับปริญญาตรี (ค.บ.) เป็นครั้งแรกเพื่อตอบสนองความต้องการครูของประเทศ   คณะวิชาวิทยาศาสตร์ในระยะนั้นประกอบด้วย ภาควิชา 9 ภาควิชา คือ ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาสุขศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ภาควิชาพลศึกษา และภาควิชาเกษตรศาสตร์

      ปี พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 กำหนดให้วิทยาลัยครูเปิดสอนได้  3 สาขา คือ สาขาครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาศิลปศาสตร์  คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ขยายภารกิจเพิ่มขึ้น คือ ได้ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี  (วท.บ.) และอนุปริญญา (อ.วท.)  เป็นครั้งแรกและมีภาควิชาสังกัด  8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ  ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ และภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา                                                 

        ปี พ.ศ. 2528 ได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ เป็นนามของมหาวิทยาลัยว่า “วิทยาลัยรำไพพรรณี”

        ปี พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏมีผลบังคับใช้ทำให้วิทยาลัยรำไพพรรณีเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี และคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็น“คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ผู้บริหารคณะเรียกว่า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                      

        ปี พ.ศ. 2542 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี ได้กำหนดการแบ่งส่วนราชการในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการคณะและโปรแกรมวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดแบ่งการบริหาร คณะเป็น 8 กลุ่มวิชา  ดังนี้ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาเคมี กลุ่มวิชาชีววิทยา กลุ่มวิชาฟิสิกส์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปี พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 

มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี  จึงเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อทำหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

                  ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดแบ่งการบริหารคณะเป็น 7 ภาควิชา ดังนี้  ภาควิชาคณิตศาสตร์  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และภาควิชาสถิติ