ภาควิชาและหน่วยงาน

 

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 7 ภาควิชา และ 1 หน่วยงาน คือ

 

หน่วยงาน/ภาควิชา เบอร์ติดต่อภายใน
• สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ      28771,10790
• ภาควิชาคณิตศาสตร์ 28421
• ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 28212
• ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 28902
• ภาควิชาเคมี 28913
• ภาควิชาชีววิทยา 28917 , 28921
• ภาควิชาฟิสิกส์ 28906
ภาควิชาสถิติ -

โทรศัพท์/โทรสาร : 039-471060

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website : http://www.science.rbru.ac.th