ภาควิชาและหน่วยงาน

 

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 7 ภาควิชา และ 1 หน่วยงาน คือ

 

หน่วยงาน/ภาควิชา เบอร์ติดต่อภายใน
• สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ      8771
• ภาควิชาคณิตศาสตร์ 8421
• ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 8212
• ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8902
• ภาควิชาเคมี 8913
• ภาควิชาชีววิทยา 8917 , 8921
• ภาควิชาฟิสิกส์ 8906
• ภาควิชาสถิติประยุกต์ -

โทรศัพท์/โทรสาร : 039-471060

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website : http://www.science.rbru.ac.th